Have you seen the workshop reports?

Click here to browse through the sessions!

จดหมายข่าว

สมัครเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆ

NAME

EMAIL

captcha

Tweets

 • New tweet coming soon...
  really soon...
 • IACC

  กำหนดระเบียบวาระ

  แนวคิด, แรงบันดาลใจ, การสร้างนวัตกรรม

  ภาพรวม overview
  การประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตเน้นบทบาทของการทุจริตและธรรมาภิบาลในบริบทคำถามเชิงสังคม การเมืองและเศรษฐกิจที่จะกำหนดคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนทั่วโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต
  ในการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 14 เรามุ่งหวังให้

  โลกมีสันติภาพและความมั่นคงมากขึ้น

  ส่งเสริมความโปร่งใสและสำนึกความรับผิดชอบในตลาดค้าทรัพยากรธรรมชาติและตลาดพลังงาน

  รับมือกับความท้าทายด้านธรรมาภิบาลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

  เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับความร่วมมือในระดับโลกเพื่อให้โลกธุรกิจมีจิตธรรมาภิบาล

  แนวทางการแก้ไข
  การประชุมเต็มคณะซึ่งจะให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการถกปัญหาเชิงวิพากษ์และในเชิงรุกเกี่ยวกับสาเหตุ ปัญหาและผลของการทุจริตคอรัปชั่นในหัวข้อการประชุมหลัก โดยผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในระดับโลกจะร่วมกันหารือและนำเสนอแนวทางการแก้ไขเพื่อนำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน
  ที่ประชุมจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมนัดพิเศษกว่า 50 การประชุม ซึ่งจะเปิดให้เสนอหัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการในเดือนกุมภาพันธ์นี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอีเมล์มาที่

  Print This Page Print This Page